Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Ἑσπερινή Ὁμιλία "Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος"


   Κατά καιρούςκομε νθρώπους νά μφισβητον καί νά ρνονται τήν γιότητα τοΜεγάλου Κωνσταντίνου. Δέν εναι λίγοι ατοί πού διαμαρτύρονται, διότι τόν τιμομε ς γιο. Λένε, βασιλιάς, ναί, ταν. Ατοκράτορας ταν. Μέγας στήν στορία ταν, χι μως καί γιος, φοσάν βασιλιάς, σάν ατοκράτορας κανε πολέμους, σκότωσε νθρώπους κόμη καί πό τό οκογενειακό του περιβάλλον. τσι λένε ατοί, θά δομε μως ν χουν δίκαιο.
Τόν περασμένο Αγουστο μάλιστα χρειάσθηκε νά συζητήσουμε ντονα μέ πολλούς τό θέμα ατό, φόσον οἱ ἴδιοι τό προκάλεσαν, καί προσπαθήσαμε νά τούς νημερώσουμε, νά τούς ξηγήσουμε, νά τούς διαφωτίσουμε πς χουν τά πράγματα. Κάποιοι μιλον μέ κακότητα καί λόγτς πιστίας τους. λλοι, οχριστιανοί μας, τά κον τά διαβάζουν καί παρασύρονται καί τά πιστεύουν δέν τά δέχονται μέν, λλά δέν μπορον νά τούς παντήσουν καί ασθάνονται μήχανα καί μειωνεκτικά πέναντί τους. Ατός ταν καί λόγος πού μέ θησε νά σχοληθομε μέ τό θέμα ατό.
σοι πολεμον καί κατηγορον τόν γιο Κωνσταντνο, τό κάνουν μόνο καί μόνο γιατί ταν χριστιανός καί μάλιστα πολύ εσεβής. ν ταν εδωλολάτρης, ν πολεμοσε τήν κκλησία τοΧριστο, πως ὁ ἀσεβής ουλιανός Παραβάτης, πού μέ μανία πολέμησε τόν χριστιανισμό καί θέλησε νά παναφέρει τήν εδωλολατρεία, τότε θά τόν παινοσαν, θά λεγαν τά καλύτερα λόγια γι᾿ ατόν. Μέγας Κωνσταντνος μως στήριξε τήν ρθόδοξη Πίστη. βαλε γερά τά θεμέλια στήν κκλησία τοΧριστο, βοήθησε τούς χριστιανούς, γι᾿ ατό τόν μισον καί τόν συκοφαντον οἱ ἐχθροί τοΧριστο.
πως επε γνωστός σέ λους π. Γεώργιος Μεταλληνός, καθηγητής Πανεπιστημίου, Μ. Κωνσταντνος πρξε γιά λλους μέν μέγα ανιγμα στυγνός δολοφόνος καί καιροσκόπος, γιά λλους δέ τό μέγα θαμα τς στορίας. Ατό συμβαίνει διότι πικρατον συνήθως δεολογικά κριτήρια καί παραταξιακές κτιμήσεις ρήμην τν πηγν. Κάποιοι χρησιμοποιον πράγματα, πού δέν μπορον νά ποδειχθον καί στορικά νά θεμελιωθον.
Πηγές πό τίς ποες ντλομε πληροφορίες γιά τόν Μέγα Κωνσταντνο εναι πρτος Εσέβιος. στορικός σύγχρονος τοῦ ἁγίου καί μάλιστα πατέρας τς κκλησιαστικς στορίας. Συνδεόταν μέ φιλικούς δεσμούς  μέ τόν Μέγα Κωνσταντνο καί γιαυτό τόν λόγο καί οδικές του πληροφορίες πρέπει νά κρίνωνται καί νά διασταυρώνωνται μέ λλες πηγές.
Δεύτερος Λακτάντιος, σύγχρονος καί ατός στορικός, φίλος τογιοτου Κωνσταντίνου, τοΚρίσπου. Τρίτος γιος Γρηγόριος Θεολόγος, ὁ ὁποος στά πη του σχολεται μέ τήν Παλαιά καί Νέα Ρώμη. Ατές εναι οἱ ἀσφαλέστερες πηγές σύγχρονες τοῦ ἁγίου.
πό τήν λλη πλευρά, πηγή πού περιέχει ρνητικά στοιχεα καί παναλαμβάνονται μέχρι σήμερα γιά τόν Μέγα Κωνσταντνο, εναι ὁ ἐθνικός, εδωλολάτρης  καί μάλιστα φανατικός εδωλολάτρης στορικός Ζώσιμος, πού ζησε  περίπου 150 χρόνια μετά τόν γιο. Οπηγές του εναι παγανιστικές. Οπληροφορίες πού δίνει, δέν διασταυρώνονται. σοι θέλουν νά καταφερθον ναντίον τοΜεγάλου Κωνσταντίνου πό ατόν κυρίως ντλον συνεχς ναπόδεικτα στοιχεα, γιά νά φανεκακός Μέγας Κωνσταντνος.
φανατισμός τοΖωσίμου  καί λιβελογραφική πίθεση ναντίον τοΚωνσταντίνου φαίνεται στό τι τοῦ ἀποδίδει τήν παρακμή τς ρχαίας θρησκείας  καί τς ατοκρατορίας, σέ στιγμή πού στήν ποχή τοΜ. Κωνσταντίνου ατοκρατορία τς Ρώμης ποκττήν μεγαλύτερη κταση, τήν μεγαλύτερη νότητα καί αγλη. Ατό τό κάνει σκόπιμα, γιά νά στιγματισθεῖ ὁ Μέγας Κωνσταντνος καί νά πορριφθετό ργο του.
Κατά τόν στορικό Κωνσταντνο Παπαρηγόπουλο πρώτη μάδα πού μίσησε τόν Μέγα Κωνσταντνο εναι οἱ ὁπαδοί τοῦ ἀρχαίου θρησκεύματος. Οεδωλολάτρες τς ποχς, μέ πρτον πως προείπαμε τόν Ζώσιμο. Ατός τοῦ ἀποδίδει λες τίς συμφορές. ,τι κακό καί συμφορές συμβαίνουν στό κράτος, πεύθυνος εναι Μέγας Κωνσταντνος. Καί σήμερα πό τούς νεοειδωλολάτρες ναμασνται καί παναλαμβάνονται σα Ζώσιμος ναπόδεικτα πικαλεται. Τό μένος του ναντίον τοῦ Ἁγίου μας προέρχεται πό τό τι "γκατέλειψε τό πάτριον δόγμα καί σπάσθη τήν σέβειαν". Τελικά μολογεῖ ὅτι τά βάζει μαζί του, γιατί γκατέλειψε τά εδωλα καί σπάσθηκε τήν σέβεια. σέβεια κατά τόν Ζώσιμο εναι Χριστιανισμός.
Παρόλα ατά ὁ ἴδιος Ζώσιμος ναγκάζεται νά παινέσει τόν Μ. Κωνσταντνο γιά τίς ρετές, πού εχε. Λέει κάτι ὁ ἅγιος Γρηγόριος Θεολόγος, πού πρέπει νά εναι λόγια τοΜ. Βασιλείου: Θαυμάζει νδρός ρετήν καί πολέμιος. Τήν λεβεντιά  νός νθρώπου τήν θαυμάζει κόμη καί ὁ ἀντίπαλός του. ταν σέ θαυμάζει ὁ ἀντίπαλός σου, σημαίνει τι πραγματικά ξίζεις πολλά. Καί δέν εναι λίγες φορές, πού ναγκάζεται Ζώσιμος νά παινέσει τόν Μ. Κωνσταντνο. 
λλη πηγή μέ ρνητικά στοιχεα εναι οΔιαφωτιστές  Γίββων καί  Βολταρος. Ατοί πορρίπτουν συνεχς τό Βυζάντιο. Οτε κν τό νομα  τς Βυζαντινς ατοκρατορίας θέλουν νά ναφέρουν καί τό ντικαθιστον μέ τίς λέξεις Νέα Ρώμη.
πό τούς δύο προηγούμενους Βολταρος ταν πολύ πιστος καί θεος. Βλασφημοσε τόν Χριστό μέ τά χεειρότερα λόγια. λεγε σάν καθηγητής στούς μαθητάς του: Σκοτστε τόν τιμο μέσα στήν καρδιά σας.Ὁ ἄτιμος ταν Χριστός!! Δέν θά περάσουν, λεγε, πενντα χρόνια καί τό νομα ατοτοῦ ἄτιμου θά ξαφανισθε, θά ξεχαστεῖ ἐντελς, δέν θά κούγεται, δέν θά τό προφέρει κανείς. Ἠ ἀλήθεια εναι πώς τό νομα τοΧριστομεγαλύνεται ες τούς αἰῶνες, τό μνον γγελοι καί νθρωποι, καί τό σπίτι τοΒολταίρου μετά τόν θάνατό του γινε τυπογραφεο καί βιβλιοπωλεο, που τυπώνεται καί διαδίδεται ἡ Ἁγία Γραφή!!
Στήν διαστροφή τν πνευμάτων καί στά ψεύδη, κατά τόν Παπαρηγόπουλο πάλι, πολύ συνετέλσε  καί παπική ρχή. Ἡ Ἁγία λένη εναι γραμμένη στό γιολόγιο τς παπικς κκλησίας, Μέγας Κωνσταντνος μως χι. Δέν τόν χουν γιά γιο. Ολεγόμενοι ρωμαιοκαθολικοί χι μόνο τόν ποστρέφονται, λλά καί τόν μισον, πειδή μετέφερε τήν πρωτεύουσα τορωμαϊκοκράτους πό τήν Ρώμη στό Βυζάντιο. Καί ατό εχε σάν συνέπεια τήν ποβίβαση τς Παλαις Ρώμης. Νομίζουν, πώς τσι θά τόν κδικηθον.
πό τό σχίσμα καί μετά κανείς πάπας, κανείς γεμόνας τς Δύσης δέν εχε τό νομα Κωνσταντνος. γινε τό πιό μισητό νομα στήν Δύση ν ντιθέσει μέ τήν νατολή, πού γινε τό πιό γαπητό. Στήν Ερώπη δέν πάρχει τό νομα Κωνσταντνος.  Στήν λλάδα οΚωνσταντνοι γιναν σχεδόν περισσότεροι πό τούς Γιώργηδες καί τούς Γιάννηδες. Φτάσαμε στό σημεο πολλοί ρχοντές μας νά χουν τό νομα τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου. πενθυμίζω τόν τέως βασιλιά, πως καί τόν παπποτου, τούς πρωθυπουργούς καί Προέδρους τς  λληνικς Δημοκρατίας, Κωνσταντνο Καραμανλκαί τόν νεψιό του Κώστα Καραμανλ, Κωνσταντνο Τσάτσο, Κωνσταντνο Μητσοτάκη, Κωνσταντνο Σιμίτη καί λλους. λα ατά δείχνουν δείχνουν πόσο γαπήθηκε τό νομα ατό.
λλη μάδα πού στρέφεται ναντίον τοΜεγάλου Κωνσταντίνου εναι οδυτικόφρονες. Ατοί πού πάντοτε καί κριτα κολουθον τήν Ερώπη, πού δέχονται καί ναμασον ,τι Δύση παράγει, χωρίς νά τούς νιάζει,ν ατά πού λέγονται εναι ρθά ἤ ὄχι.
Κάποια βιογραφικά στοιχεα.
Μέγας Κωνσταντνος γεννήθηκε στίς 22 Φεβρουαρίου το280 στήν Νίσσα τς Σερβίας. Τά νεανικά του χρόνια τά πέρασε ς μηρος στήν αλή τοατοκράτορα Διοκλητιανο, στε νά μποδιστεῖ ὁ πατέρας του Κωνστάντιος Χλωρός, πού ταν καίσαρας, νά παναστατήσει ναντίον τοατοκράτορα. Γνώρισε τό μαρτύριο τοῦ ἁγίου Γεωργίου καί τά θαύματά του στήν νατολή καί τσι γάπησε τούς γίους μάρτυρες. ταν γινε μονοκράτωρ, καθιέρωσε καί διέδωσε τήν τιμήν τν γίων Μαρτύρων, μπροστά στούς τάφους τν ποίων προσευχόταν γονατιστός.
πρξε γενναος πολεμιστής, μέ ρωϊκό φρόνημα καί λλα προσόντα πολλά καί σπουδαα. Διακρινόταν γιά τήν ραιότητα τοσώματος, τό ντυπωσιακό παράστημα, τήν μεγάλη του δύναμη καί τίς φυσικές δεξιότητες. Εχε κόμη ξοχα πνευματικά χαρίσματα, σωφροσύνη, σοφία, εγένεια στούς τρόπους, πού καθιστοσαν παντοασθητή τήν παρουσία του. 
ν καί δέν εχε γίνει κόμη χριστιανός, γαποσε καί τιμοσε πολύ τούς χριστιανούς. Τούς τίμησε μέ ψηλά ξιώματα. ταν κόμη πολύ λεήμων καί φιλάνθρωπος. Οἱ ἐλεημοσύνες καί φιλανθρωπίες του ρρεαν ς κένωτος κρουνός σέ λους καί ατό προκαλοσε τόν μεγάλο σεβασμό καί τήν μετρη κτίμηση στό πρόσωπό του. Ποτέ του δέν θησαύρισε χρυσάφι ἤ ἀσήμι πέρα πό τίς νάγκες πού εχε καί βοηθοσε πάντοτε τούς φτωχούς. Θέσπισε νομοθεσίες γιά τήν νάκληση τν ξορίστων καί πελευθέρωση τν καταδικασμένων  γιά τήν πίστη τους. πέδωσε τά κατασχεθέντα κκλησιαστικά κτήματα στούς νόμιμους κατόχους τους, δηλαδή στίς τοπικές κκλησίες.παυσε τίς εδωλολατρικές θυσίες καί πιχορήγησε τήν νοικοδόμηση νέων ναν καί τήν συντήρηση παλαιοτέρων. 
γαποσε διαίτερα τήν μελέτη τς γίας Γραφς, κόμη τήν νηστεία καί τήν προσευχή. Προσευχόταν καί μόνος του, λλά καί μέ λα τά μέλη τοβασιλικοοκου του στά νάκτορα. Σέ πολλά πό τά νομίσματα πού κοψε ποτυπώνεται μέ τό βλέμμα στραμμένο πρός νω, σέ σχμα καί στάση προσευχς. Πόσο πολύ πρέπει νά μς διδάσκουν λα ατά! Πόσο πολύ πρέπει νά κολουθήσουμε τό λαμπρό παράδειγμά του καί νά τό κολουθήσουμε στήν ζωή μας! 
Δίδασκε μάλιστα τούς στρατιτες του, Χριστιανούς καί θνικούς νά προσεύχωνται καί κενοι. γραψε γιατούς προσευχή πού λεγε: σένα μόνο γνωρίζουμε Θεό. σένα ναγνωρίζουμε βασιλέα. σένα πικαλούμεθα βοηθό. ξ ατίας σου κατορθώσαμε τίς νίκες. Μέ τήν βοήθειά σου γίναμε νώτεροι τν χθρν μας. Σέ εχαριστομε γιά τά γαθά, τά ποα μς χορήγησες. πό σένα λπίζουμε νά λάβουμε καί τά μέλλοντα γαθά. Γινόμαστε λοι κέτες σου καί σέ παρακαλομε  νά διαφυλάττεις σο καί νικητή τόν βασιλέα μας Κωνσταντνο καί τούς θεοφιλες υούς του.
κόμη μέ δική του διαταγή χαράχθηκε Τίμιος Σταυρός στά πλα καί στίς σπίδες τν στρατιωτν του. Μέ τήν βοήθεια τοΘεοδέν χασε κανένα πόλεμο. Δέν νικήθηκε οτε σωτερικά, οτε ξωτερικά.
Κατήργησε τήν ποινή τοσταυρικοθανάτου. νανέωσε τό οκογενειακό δίκαιο. Κατεδίκασε τήν μοιχεία. νύψωσε μέ νόμους τήν θέση τς μητέρας. Προστάτευσε τήν οκογένεια καί τά παιδιά πό τήν πατρική ξουσία καί αθαιρεσία, καθώς καί τά κορίτσια πό τήν παγωγή. Ρύθμισε τά ζητήματα διαζυγίου, κληρονομις, προίκας κ.. Μέ νόμο τιμωροσε κείνους πού προξενοσαν τόν θάνατο τν σκλάβων καί περιόρισε τήν βία  καί τήν σωματική τιμωρία. Γνωρίζουμε πόσο δύσκολη ταν θέση λων ατν κατά τήν ρχαιότητα.
να λλο σημαντικό πού κανε: παγόρευσε τόν στιγματισμό στά πρόσωπα τν σκλάβων. Εχαν συνήθεια δηλαδή νά κανε μέ πυρωμένο σπαθί τά πρόσωπα τν δούλων. λεγε, τι τό πρόσωπο εναι κενο, πού μς φέρνει στόν Θεό, τό κατ᾿ εκόνα, φοπλασθήκαμε τσι. Πς εναι δυνατόν νά χρειώνεται εκόνα τοΘεοστούς σκλάβους, φοῦ ἄνθρωποι τοΘεοεναι καί ατοί.
Μέ λαμπρότητα συμμετεχε στήν γρυπνία τοΠάσχα, προσφέροντας καί τότε πλούσια λεημοσύνη.
μαθε καλά γράμματα. γινε ριστος λογογράφος καί τσι καμνε μιλίες στά πλήθη, λεγχε τούς νόμους μιλώντας ναντίον τν παθν καί τς πλιστίας.  πό σεβασμό τό θεο κήρυγμα στήν κκλησία τό κουε πάντοτερθιος. Ζωντανό παράδειγμα γιά λους μας. Δέν βαριόταν, δέν κοιτοσε τό ρολόϊ του, γιά νά φύγει, πως κάνουν κάποιοι σήμερα.
 Στήν ρχή παντρεύθηκε τήν Νινευΐνα μέ τήν ποία πέκτησε τόν Κρίσπο. Γιά κάποιους λόγους ναγκάσθηκε νά χωρίσει τήν γυναίκα του καί νά νυμφευθετήν  Φαύστα, κόρη τοΜαξιμιανο, μέ τήν ποία πέκτησε τρες γυιούς. Μαξιμιανός (πεθερός του) διέδωσε τι Κωνσταντνος σκοτώθηκε στόν πόλεμο κατά τν Φραγκογερμανν καί ατοανακηρύχθηκε ατοκράτορας. Κωνσταντνος τόν πιάνει αχμάλωτο καί νθά πρεπε νά τοκόψει τό κεφάλι, τόν συγχωρεμέ τήν μεσολάβηση τς γυναίκας του Φαύστας.
Στή συνέχεια γίνεται νέα συνωμοσία μεταξύ Μαξιμιανοκαί  Φαύστας, γιά νά δολοφονηθεῖ ὁ Κωνσταντνος. προσπάθεια ποτυγχάνει καί Φαύστα νοχοποιετόν πατέρα της, ὁ ὁποος ναγκάσθηκε νά ατοκτονήσει. Πγε καί κρεμάσθηκε. Κατηγόρησαν μως γιαυτό τόν Κωνσταντνο, τι ατός τόν δολοφόνησε. μως δέν γιναν τσι τά πράγματα.Μαξιμιανός, φοβούμενος τίς συνέπειες τς νταρσίας του, ατοκτόνησε.
ς δομε καί τήν περίπτωση τοΚρίσπου. 
Επαμε πώς ταν γυιός τοΜ. Κωνσταντίνου πό τόν πρτο του γάμο. Κρίσπος ταν κατά πολύ νώτερος πό τούς τρες γυιούς τς Φαύστας. Κάποτε ξεδόθη νόμος ναντίον τς μοιχείας. να μήνα μετά Φαύστα κατηγόρησε ψευδς τόν Κρίσπο γιά δθεν συνωμοσία κατά τοΜ. Κωνσταντίνου καί τι τς πετέθη, μέ νήθικους σκοπούς, δηλ. νά τήν βιάσει.
Κωνσταντνος δυστυχς πίστεψε στίς συκοφαντίες τς συζύγου του. Δέν τόν καταδικάζει μως σέ θάνατο, δέν κτελετόν Κρίσπο, πλς τόν φυλακίζει. Μέ νέργειες τς Φαύστας νέος κτελέσθηκε καί τόν θάνατό του τόν πέδωσαν πάλι στόν Μ. Κωνσταντνο. Μετά τρία τέσσερα χρόνια πεθαίνει καί Φαύστα. Ζώσιμος αθαίρετα λέει, τι Κωνσταντνος διέταξε νά τήν πνίξουν μέσα στό λουτρό. Πάρα πολλοί στορικοί καί σύγχρονοί του καί μεταγενέστεροι πορρίπτουν ατήν τήν θεωρία, τι δηλαδή δέν γιναν τσι τά πράγματα.
πειδή προστάτευε τήν χριστιανική θρησκεία καί ενοοσε τούς χριστιανούς, οεδωλολάτραι τόν μισοσαν. Γιά νά τόν κδικηθον καί νά τόν προσβάλουν, βεβήλωσαν τά γάλματά του. Τά κομμάτιασαν καί τά ποκεφάλισαν. ταν τοτό κατήγγειλαν, σήκωσε τά χέρια του, πιασε τό κεφάλι του καί επε: δεναι  τό κεφάλι μου, δέν μολείπει τίποτε, μή τούς τιμωρήσετε. Κάποιος λλος ατοκράτορας γι᾿ ατήν τους τήν σέβεια πωσδήποτε θά τούς κοβε τό κεφάλι. Καί μέ ατό τό περιστατικό, κτός πολλν λλων, φαίνεται εγένια τς ψυχς του, ἡ ἀμνησικακία του καί καλωσύνη του.
Μέ πιστολές του συμβούλευε τούς κατοίκους τς χώρας καί τν περιοχν,που πρχαν εδωλολάτρες, νά στραφον πρός τήν χριστιανική Πίστη. Πς λοιπόν ταν δυνατόν νά τόν γαπήσουν οἱ ἐθνικοί; Συνέβαλε πολύ στή νίκη τοΧριστιανισμο, μως δέν δίκησε καί δέν κατεδίωξε κανέναν εδωλολάτρη. Αστηρότητα δειξε μόνο πρός τούς αρετικούς. 
ζησε, πως επαμε παραπάνω, στήν αλή τοΔιοκλητιανο. Συναναστράφηκε ναγκαστικά μέ σεβες καί τυράννους. μως δέν ξομοιώθηκε στά θη καί στίς πράξεις μέ ατούς. Καί ατό γιατί μητέρα του ἡ Ἁγία λένη φρόντισε νά τοδώσει σωστή χριστιανική νατροφή. Πανάγαθος Θεός, πού γνωρίζει τά μέλλοντα νά συμβον, τόν διεφύλαξε πό τίς δολοπλοκίες καί τίς πανουργίες τν φθονερν χθρν του. (δβλέπουμε τόν ρόλο πού μπορενά παίξει μητέρα μέσα στήν οκογένειά της, στήν νατροφή τν παιδιν της, ταν ἡ ἴδια εναι τς προκοπς, ταν εναι προσεκτική, πιστή καίγία). Εναι μεγάλη ελογία γιά τά παιδιά νά χουν εσεβες γονες, πως μεγάλη τυχία νά χουν πιστους γονες.
Χριστός κάλεσε τόν διώκτη Παλο στό ποστολικό ξίωμα. Νά εναι φς θνν καί πόστολος θνν. Τέθεικά σε ες φς θνν, τοεπε. Φς, φωτεινή εναι καί κλήση τοΜεγάλου Κωνσταντίνου, ἡ ὁποία μοιάζει καταπληκτικά μέ ατήν τοῦ ἀποστόλου Παύλου, πως ναφέρεται στό πολυτίκιό του:"Καί ς Παλος τήν κλσιν οκ ξ νθρώπων δεξάμενος". 
Χριστός κάλεσε τόν Παλο, ταν πήγαινε στήν Δαμασκό μέ σχημες προθέσεις. Νά συλλάβει δηλαδή τούς χριστιανούς καί δεμένους νά τούς ρίξει στήν φυλακή. Τόν Κωνσταντνο τόν κάλεσε μέ τό φωτεινό σημεο τοΤιμίου Σταυρο, πού φάνηκε μέρα μεσημέρι στόν ορανό μέ τήν πιγραφή "ν τούτνίκα".πάρχουν σχετικές πηγές, πού ναφέρουν, τι τό θαυμαστό ατό σημεο τό εδε καί ὁ ἅγιος ρτέμιος, ξιωματικός τοστρατοκαθώς καί πλθος στρατο, χι μόνο Μέγας Κωνσταντνος. 
Τήν νύχτα φάνηκε στόν πνο του ὁ ἴδιος Χριστός μέ τό σημεο τοΣταυροκαί τόν προέτρεψε νά κατασκευάσει να σταυρικό λάβαρο, σάν κενο πού εδε, νά τό φέρει μέ πίστη ς φυλακτήριο στούς πολέμους καί μέ τήν δύναμή του θά νικοσε πάντοτε τούς χθρούς του. Μετά πό ατό πέτυχε σπουδαία νίκη κατά τοῦ ἀσεβος Μαξεντίου. Διεκήρυσσε ὁ ἴδιος, τι νίκη του δέν φειλόταν στόν διο, οτε στίς λεγενες του, λλά στόν Τίμιο Σταυρό. Ὁ ἴδιος εχε μετά βίας 25.000 στρατό, νῷ ὁ Μαξέντιος τολάχιστον 100.000, ὁ ὁποος κυριολεκτικά συνετρίβη.
Σωζόμενος, στορικός το5ου αώνα, μαζί μέ τόν Σωκράτη τόν σχολαστικό, λέει τι τά στέρια πού σχημάτιζαν στόν ορανό τίς λέξεις "ν τούτνίκα" ταν γγελοι, πως τό στέρι τς Βηθλεέμ πού δηγοσε τούς Μάγους, κατά τόν ερό Χρυσόστομο, ταν καί ατό γγελος.
Φς, φωτεινά εναι τά διατάγματα πού βγαλε. ς προσέξουμε κάποια πό ατά.Τό πρτο πού πέγραψε τό τος 313 ταν νά σταματήσει τούς διωγμούς ναντίον τν χριστιανν. πί 300 χρόνια κατομμύρια χριστιανν μαρτύρησαν. Καί μόνο λέξη χριστιανός ταν ατία καταδίκης. Κρυμένοι στά δάση καί στίς κατακόμβες παρακαλοσαν μέ δάκρυα στά μάτια: Κύριε, Θεός μν, ερήνην δός μν. Ατή πολυπόθητη ερήνη ρθε μέ τόν κλεκτό τοΘεο, τόν Μέγα Κωνσταντνο.
 Σταμάτησαν οδιωγμοί, παυσαν τά φοβερά βασανιστήρια, καταργήθηκε δήμευση τς περιουσίας των. Τίποτε λλο νά μή κανε, μόνο γι᾿ ατό τό σπουδαιότατο διάταγμα, πού πέγραψαν τά για χέρια του, πρεπε νά τόν τιμήσουμε.  Καί μόνο γιαυτό εναι γιος. ς χουμε πάντοτε π᾿ ὄψι μας, πώς γιος δέν εναι ὁ ἀλάθητος καί ναμάρτητος, λλά ατός πού χει μέσα του τήν χάρη τοΘεο. Καί Μέγας Κωνσταντνος εχε  ζωντανή, εχε πλούσια καί ασθητή τήν χάρη τοΘεο.
Φς εναι νομοθεσία του. Γιά πρώτη φορά παρουσιάσθηκε νομοθεσία χριστιανική. ραμά του ταν νά φτιάξει κράτος χριστιανικό καί νά τό προσφέρει στόν Χριστό, γιά νά τό γιάσει. Ατός ταν καί λόγος πού φησε τήν Ρώμη, τήν πόλη τοῦ ἐγκλήματος, τήν βαμμένη μέ τά αματα μέτρητων θώων μαρτύρων χριστιανν καί χτισε τήν Κωνσταντινούπολη.
Στήν ρχή πέλεξε τήν Τροία. κεῖ ἤθελε νά χτίσει τήν πρωτεύουσα τς χανος ατοκρατορίας του. Πολύ σύντομα μως κατάλαβε τήν σημασία τς περιοχς τοπαλαιοΒυζαντίου. Πολλοί στορικοί μέτρησαν τήν πόσταση πό τήν Κωνσταντινούπολη μέχρι τήν σλανδία καί μέχρι τήν Κίνα. Εναι περίπου τά δια χιλιόμετρα. Μέ λλα λόγια θελε νά κάνει κέντρο τοκόσμου τήν νέα πόλι, πού θά χτιζε. ταν μάλιστα χάραζε τά ρια τς πόλης, τόν ρώτησαν οἱ ἀξιωματικοί του: Πομς πς; πολύ μακριά χαράσεις τά ρια τς πόλης. Κωνσταντνος πάντησε:  Δέν μπορνά σταματήσω, γιατί μέ δηγεατός μπροστά. γγελος Κυρίου τόν δηγοσε, γιαυτό καί δέν μποροσε νά κάνει διαφορετικά. Πήγαινε κεῖ ὅπου ὁ ἄγγελος τοῦ ὑπεδείκνυε.
τελετή γιά τήν θεμελίωση τς πόλης γινε στίς 8 Νοεμβρίου το324. Μάζεψαν ργάτες καί λικά πό παντο, νπολλά προχριστιανικά μνημεα τς Ρώμης, τς θήνας, τς ντιόχειας τς λεξάνδρειας, τς φέσου κ.. χρησιμοποιήθηκαν κατάλληλα γιά τήν διακόσμηση τς βασιλεύουσας. Μετέφερε κελείψανα πολλν γίων γιά τόν γιασμό της. νήγηρε μεταξύ τν λλων καί τόν ναό τν γίων ποστόλων, που κατασκευάσθηκαν δώδεκα λάρνακες πρός τιμήν τν γίων ποστόλων, σκοπεύοντας νά μεταφέρει κετά τίμια λείψανά τους.  Στό μέσο ατν κανε καί τήν δική του λάρνακα γιά μνήμη θανάτου καί φέλεια τς ψυχς του.
νόμασε τήν νέα πρωτεύουσα Κωνσταντινούπολη, τήν ποία φιέρωσε στήν περαγία Θεοτόκο. Τί λέμε στό: Τῇ ὑπερμάχ; ναγράφω σοι πόλις σου, Θεοτόκε. Κωνσταντινούπολις εναι πόλις τς Θεοτόκου. Τά γκαίνιά της γιναν πανηγυρικά στίς 11 Μαΐου το330. Σύντομα πόλις γινε πολιτικό, κκλησιαστικό, οκονομικό καί πνευματικό κέντρο τς μεγάλης Ατοκρατορίας.
πί πλέονκλεισε λα τά νυχτερινά κέντρα διαφθορς. πρχαν κέντρα, στά ποα μαζευόντουσαν γυνακες νήθικες, κάτω πό τήν προστασία τν ασχρν θεοτήτων φροδίτης καί Βάκχου. Ατά τά κλεισε λα. κλεισε τά μαντεα, κατήργησε τούς μάγους, πού κμεταλλευόντουσαν καί ξαποσαν τόν λαό. (Ατό δυστυχς κάνουν πολλοί κόμη καί σήμερα μετά πό 20 αἰῶνες χριστιανισμο). 
Εναι δυνατόν νά εναι ἡ Ὀρθόδοξη λλάς γεμάτη πό κέντρα μαρτίας καί διαφθορς, ποτίθεται κέντρα διασκεδάσεως, πορνεα, γεμάτη πό μάγους καί μέντιουμ; χουμε ξεπεράσει κατά πολύ τήν ρχαία Κόρινθο, θήνα καί Ρώμη, κόμη καί ατά τά Σόδομα καί Γόμορα. λα ατά μέ τήν νοχή καί τίς ελογίες τοΚράτους. Καί νά σκεφτεκανείς, τι σέ καμιά λλη χώρα δέν πάρχει Ζάλογγο καί ραπίτσα, δηλαδή γυνακες πού προτίμησαν τόν θάνατο, παρά νά τιμασθον.
παγόρευσε τήν βλασφημία. λα, λεγε, τά συγχωρ. να δέν μπορνά συγχωρήσω, τήν βλασφημία. ποιος βλασφημήσει τό νομα τοΧριστο, θά συλλαμβάνεται καί θά ξορίζεται. ν ατό σχυε σήμερα, πάρα πολλοί πό τούς λεγόμενους χριστιανούς θά ταν ξόριστοι. Δυστυχς στήν μαρτία ατή εμαστε πρτοι. Χωρίς ντροπή παίρνουμε τό χρυσό μετάλιο. Εμαστε λυμπιονίκες στήν βλασφημία. 
Τίμησε τήν ργία τς Κυριακς. Τήν νακήρυξε μέρα λαμπρή καί μεγάλη. παγόρευσε νά πάρχουν καταστήματα νοιχτά. πποδρόμια, κέντρα διασκεδάσεως κλειστά. ργία σέ λα, γιά νά μπορον οπάντες νά πηγαίνουν στή κκλησία. Ατά ς τά δομε λοι μες, καί ρχοντες καί ρχόμενοι, πού θέλουν νά εναι νοιχτά τά καταστήματα  τίς Κυριακές, γιά νά χουν μεγαλύτερη κατανάλωση καί τζίρο. 
Τό θέμα εναι τι μέ τά μέτρα πού πραν σακάτεψαν τόν κόσμο.  Πς θά βγετό γοραστικό κοινό στά μαγαζιά νά γοράσει, ταν δέν χει χρήματα; ν εχε οκονομική εχέρεια φταναν οἱ ἕξι μέρες,φταναν καί περίσσευαν. Δέν χρειαζόταν ἡ ἀγοραπωλησία τς Κυριακς. Ατό εναι δάκτυλος τν βραίων, νά ξέρετε. Πρτα μς πέβαλαν τήν δική τους ργία, τήν ργία τοΣαββάτου καί τώρα καταργον τήν ργία τς Κυριακς. Μάθαμε σάν δολοι νά σκύβουμε τό κεφάλι σέ λα. μως δέν εναι καθόλου σωστό μέ πόφαση τοκράτους νά καταργομε καί νά προσβάλουμε τήν ργία τς Κυριακς. Τό κέρδος τς Κυριακς εναι καταραμένο, λέει ὁ ἅγιος Κοσμς Ατωλός. ταν τό βάζεις στό σπίτι σου, βάζεις φωτιά καί τό κας. ς τό βάλουμε καλά στό μυαλό μας, δέν θά πμε μπροστά, οτε θά βγομε πό τήν κρίση προσβάλλοντες τόν Θεό και παταπατοντες τόν θεο Νόμο του. Φίλους δέν χουμε σέ λόκληρη τήν φήλιο. Τολάχιστον ς χουμε φίλο τόν Θεό, μή χαλάσουμε τίς σχέσεις  μας μαζί Του.
πί πλέον Μέγας Κωνσταντνος ποστήριξε τούς μικροκτηματίες, τούς ργάτες, λαβε μέτρα κατά τς τοκογλυφίας καί κάθε δικίας. ταν πρτος πού ποστήριξε τά νθρώπινα δικαιώματα. Προστάτεψε τίς χρες καί τά ρφανά. δειξε εδικό νδιαφέρον γιά τήν κοινωνική πρόνοια. Ατά πού κανε κενος, σήμερα να-να λα καταργονται. δικονται παράφορα ομικροί καί φτωχοί καί φήνονται νενόχλητοι οπλούσιοι.
Προστάτεψε τήν ρθόδοξη Πίστη. ταν παρουσιάσθηκε αρεσιάρχης ρειος, τότε Μέγας Κωνσταντνος δωσε ντολή νά συγκληθεστή Νίκαια Α΄ Οκουμενική Σύνοδος, στήν ποία παρακάθησε προσωπικά φιλόχριστος βασιλιάς καί παρακολουθοσε τίς ργασίες της.  Τίμησε λους τούς Πατέρες τς Συνόδου καί προσέφερε σ᾿ ατούς πλούσια δρα. Καταφιλοσε τά πληγωμένα καί παραμορφωμένα μέλη τν γίων μολογητν, πού μειναν νεξίτηλα πό τήν ποχή τν διωγμν. λα ατά τά καμνε μέ μεγάλη ταπείνωση, ζητώντας συγχώρηση τν μαρτιν του.
Συμβούλευε τούς πισκόπους νά χουν ερήνη καί μόνοια μεταξύ τους. Νά δείχνουν γάπη στούς πάσχοντες καί νά μή βρίζουν, νά μή περιφρονον νά προσβάλουν τήν ξιοπρέπεια τν δελφν τους. ταν κάποιοι τοῦ ἀνέφεραν κατηγορίες γιά κάποιους πισκόπους, πρε τίς ναφορές καί τίς σχισε μπροστά σέ λους μέ τά βαρυσήμαντα λόγια: ν γώ ὁ ἴδιος προσωπικά βλεπα κάποιον κληρικό νά παρανομε, πωσδήποτε θά τόν σκέπαζα μέ τήν βασιλική πορφύρα μου, γιά νά μή δεκανείς τό παράπτωμά του. μες σήμερα μόνο παραπτώματα βλέπουμε καί τά διαλαλομε, τά διατυμπανίζουμε σέ λο τόν κόσμο προκαλώντας τραύματα καί πληγές στό σμα τς κκλησίας, στίς ψυχές τν χριστιανν μας.
νίσχυσε τίς εραποστολές. δπρέπει νά μνημονεύσουμε τόν χριστιανισμό διαφόρων θνν, πως τν νδιν, που κήρυξε τό Εαγγέλιο φιλόσοφος Μερόπιος πό τήν Τύρο μέ τούς μαθητάς του Αδέσιο καί Φρουμέντιο. δεύτερος μάλιστα χειροτονήθηκε πίσκοπος νδίας πό τόν Μέγα θανάσιο, Πατριάρχη λεξανδρείας.
πί τν μερν του οἱ Ἀρμένιοι γιναν χριστιανοί, πό τόν γιο Γρηγόριο, ὁ ὁποος νομάζεται φωτιστής τς Μεγάλης ρμενίας. 
κόμη πίστευσαν στό Χριστό οἱ Ἴβηρες, δηλ. οΓεωργιανοί. Ατοί διδάχθηκαν τήν Πίστη πό μία αχμάλωτη χριστιανή, τήν γία Νίνα. δβλέπουμε τί μπορενά κάνει στω καί νας νθρωπος, κόμη καί μία γυναίκα, ταν τό λέει καρδιά της. Ἡ Ἁγία Νίνα ταν ξαδέλφη τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, γιαυτό καί τήν χώρα πού κχριστιάνισε τήν νόμασε Γεωργία, πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου.
 στειλε τήν μητέρα του, τήν γία λένη, 80-82τν, στά εροσόλυμα, που βρκε τόν Τίμιο Σταυρό καί τά λλα σύμβολα τοπάθους. Κατά τήν παράδοση πού πάρχει στούς γίους τόπους,χτισε στήν Παλαιστίνη 365 ναούς καί μοναστήρια, γιά νά ορτάζουν καί νά λειτουργον κάθε μέρα.
βγαλε να νόμο, πού λεγε: άν πάρχει νόμος τοκράτους ντίθετος μέ νόμο τς κκλησίας, καταργεται νόμος τοκράτους καί σχύει νόμος τς κκλησίας, νόμος τοΕαγγελίου. Ατά ς τά κον σοι μς κυβερνον δκαί δεκαετεες, πού μέλημά τους εναι ψηφίζουν καί νά πογράφουν νόμους ντιευαγγελικούς καί ντιχριστιανικούς. Μέλημά τους εναι νά πετάξουν τήν κκλησία στό περιθώριο, στόν κάλαθο τν χρήστων. Λησμονον τό χρέος καί τήν εγνωμοσύνη, πού πρέπει νά χουν ναντι τς κκλησίας. Λησμονον τι ταν καιρός, πού δέν εχαμε Κράτος, εχαμε μως κκλησία. Λησμονον τι τό Κράτος πάρχει σήμερα, εναι γιατί πάρχει κκλησία. Κάποια πράγματα νά μή τά λησμονομε καί δέν μς τιμκαθόλου νά εμαστε χάριστοι, μπροστά μάλιστα σέ ναν θεο καί ερό θεσμό.
Τέλος, χι γιατί δέν πάρχουν λλα νά πομε, λλά γιατί πέρασε ἡ ὥρα καί κάποτε πρέπει νά τελειώσουμε, ξομολογήθηκε δημόσια μπροστά σέ Σύνοδο πισκόπων. ξομολογήθηκε καί κλαψε γιά τά μαρτήματά του καί μετά βαπτίσθηκε σέ μεγάλη λικία, πως συνήθιζαν τότε. πό τήν βάπτισή του καί μετά δέν ξαναφόρεσε τά λαμπρά βασιλικά  του νδύματα, λλά μόνο τήν λευκή στολή τοβαπτίσματος. Τώρα, επε, ασθάνομαι ντως ατοκράτορας. Λίγο καιρό μετά ρρώστησε καί πέθανε σέ λικία περίπου ξντα τν, φοκοινώνησε τά χραντα Μυστήρια καί γνός καί καθαρός, προσευχόμενος, μέ χαρά πορεύθηκε γιά τήν οράνια Βασιλεία.
στερα πό λα ατά πού επαμε, γαπητοί μου, τί λέτε;Μέγας Κωνσταντνος εναι γιος ἤ ὄχι; 
δπρέπει νά κάνουμε μία πισήμανση. Ἡ Ὀρθόδοξη κκλησία, σέ ντίθεση μέ τόν παπισμό δένγιοποιεκανέναν. Σέ μς ἡ ἁγιοποίηση καί ς ρος θά πρεπε νά ξεχασθε. Στούς γίους Πατέρες δέν πάρχει γιοποίηση. Ατό τό κάνουν οπαπικοί καί ατό γγίζει τά ρια τς βλασφημίας, σύμφωνα πάλι μέ τόν π. Γεώργιο Μεταλληνό. Στήν ρθοδοξία πάρχει ναγνώρισις τς γιότητος. Θεός μέ κτακτες πεμβάσεις, μέ για λείψανα πού εωδιάζουν, πού θαυματουργον, μέ διάφορες θεοσημεες, ποδεικνύει τήν χάρη καί τήν γιότητα κάποιου. μες τιμομε ατόν πού Θεός νεγνώρισε ς γιο καί διετήρησε. 
Στήν Κωνσταντινούπολη λεγαν οντόπιοι κάτοικοι, τι λάρνακα τοῦ ἁγίου Κωνσταντίνου βρύει άματα. Γιά νά τό λεγαν, κάτι ξεραν, κάτι γινόταν.
ναφέρουμε τέλος μία κρίση τοΚωνσταντίνου Παπρηγόπουλου: Καί ν κόμη διέπραξε κάποια νομήματα Κωνσταντνος, ατό δέν φειλόταν στήν γριότητα τς ψυχς του, λλά γιατί ὁ ἴδιος ζησε  μέσα σέ καθιερωμένες πό αἰῶνες λέθριες ξεις καί παραδόσεις. Οπροκάτοχοι καί συνάρχοντές του δέν σεβάσθηκαν κανένα νόμο, οτε θεο οτε νθρώπινο.  Εναι πορίας ξιο μως καί θαυμασμο, τι κατανικώντας μεγάλους πειρασμούς, κατόρθωσε νά κατανοήσει καί νά μολογήσει τίς ρχές τοΕαγγελίου.
 Ὅλοι ατοί πού κατηγορον τόν Μέγα Κωνσταντνο λησμονον να βασικό πράγμα. Ποιό; τι πάρχει μετάνοια. να δάκρυ τοῦ ἁμαρτωλο, ,τι καί ν χει διαπράξει, να δάκρυ μετανοίας στό μυστήριο τς ξομολογήσεως συγχωρεῖ ὅλα τά μαρτήματα. ν δέν πρχε μετάνοια, παράδεισος θά ταν δειος. ν δέν πρχε μετάνοια, κόλαση θά ταν γεμάτη. ν δέν πρχε μετάνοια, δέν θά εχαμε γίους. ν δέν πρχε μετάνοια, λοι μας θά εμασταν χαμένοι.

 Γιά τόν παράδεισο δέν πάρχει λλος δρόμος, παρά μόνο δρόμος τς μετανοίας. Μέγας Κωνσταντνος δέν γεννήθηκε γιος. γινε γιος. Διέπραξε σφάλματα πως λοι μας, λλά μετενόησε. Μακάρι καί σήμερα νά εχαμε ρχοντες, πως τόν Μέγα Κωνσταντνο. Μακάρι καί οσημερινοί ρχοντες νά καμναν κάποια λίγα πό τά πολλά πού κενος κανε.  Μέγας Κωνσταντνος εναι Μέγας γιος καί σαπόστολος, πως νεκήρυξε ἡ Ἁγία μας κκλησία καί λοι μες νά τόν τιμομε ς γιο, γιά νά χουμε τίς εχές καί τίς πρεσβεες του. μήν.- 

Δεν υπάρχουν σχόλια: