Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2014

Ὑπαπαντή τοῦ Κυρίου (2-2-2014)


Ἡ ὑπαπαντή τοΚυρίου, γαπητοί μου, εναι ορτή δεσποτική, πό τίς μεγαλύτερες τς κκλησίας μας.   Τρία σημεα θά πάρουμε πό ατήν, γιά νά τά σχολιάσουμε πό λίγο.  
Α). Πολλές φορές Κύριος τόνισε, τι δέν ρθε νά καταλύσει, νά καταργήσει τόν Νόμο καί τούς Προφτες, λλά νά τόν κπληρώσει, νά τόν φαρμώσει. Τήν γδοη μέρα μετά τήν γέννησή του περιετμήθη τήν σάρκα, πως ριζε Νόμος καί λαβε τό νομα ησος, πως επε ὁ ἄγγελος στήν παναγία μητέρα του, πρίν κόμη συλληφθεστήν κοιλιά της.
μες παίρνουμε τό νομα μετά τήν γέννησή μας, νῷ ὁ Ἰησος πρε τό νομά του προτογεννηθε, γιατί πρχε καί πρίν πό τήν γέννησή του. νομάσθηκε δέ ησος, πειδή τό ργο του ταν ργο σωτρος.
ταν συμπληρώθηκαν οἱ ἡμέρες τοκαθαρισμο, σύμφωνα πάντα μέ τόν Νόμο, παρότι δέν πρχε λόγος καί νάγκη γιά τήν Παναγία, λλά γιά νά κπληρώσει τόν Νόμο, νέβηκε μέ τόν ωσήφ στά εροσόλυμα καί πρόσφεραν τόν Κύριο, πως ριζεΝόμος.
Λέει ὁ ἅγιος Γρηγόριος Παλαμς: διάταξις τοΝόμου φοροσε γονες καί παιδιά πού γεννντο πό συζυγική νωση. Ατοί χρειάζοντο καθαρισμό. Στήν περίπτωση τοΧριστοδέν πρχαν γεννήτορες, λλά μόνο μητέρα καί ατή Παρθένος. χουμε γέννηση μέ σπορη σύλληψη, πότε δέν πρχε λόγος καί νάγκη καθαρισμο. Ατό πού καναν ταν ργο πακος. Μέ ατήν τήν πακοή στό Νόμο τοΘεοκαί Πατρός Κύριος θεράπευσε τόν νθρωπο πό τήν ρρώστεια  πού προκάλεσε ἡ ἀνυπακοή τν Πρωτοπλάστων. 
νέβηκαν γιά νά προσφέρουν τήν θυσία, να ζεγος τρυγόνων δύο νεουσούς περιστερν.γιναν λα τυπικά καί σύμφωνα μέ τόν Νόμο. Τόν φαρμόζουν πιστά μέ τό νί καί μέ τό σίγμα. Τά τρυγόνια καί τά περιστέρια εναι πό τά πιό καθαρά πτηνά. Καθαρά καί πό τά καλύτερα πάντοτε προσφέρουμε στόν Θεό.πρεπε νά εναι δύο, γιατί δύο εναι οφύσεις τοΧριστο. Τό να τό θυσίαζαν καί τό λλο τό φηναν λεύθερο. Ἡ ἀνθρώπινη φύσις τοΧριστοῦ ἔπαθε πάνω στό σταυρό, νῷ ἡ θεία φύσις παθής διέμεινε.
Τό δίδαγμα μέχρι τώρα εναι, τι, ταν ὁ Ἰησος Χριστός, Κύριος καί Δημιουργός τοσύμπαντος κόσμου, κπληρώνει πρόθυμα τόν Νόμο, ταν Παναγία Μητέρα του Θεομας φαρμώζει λες τίς διατάξεις τοΝόμου, πόσο περισσότερο μες εμαστε ποχρεωμένοι καί ναγκασμένοι νά ζομε σύμφωνα μέ τό θέλημα τοΘεο. Δέν θά λέμε στό Πάτερ μν πλς καί μόνο "γενηθήτω τό θέλημά σου", λλά θά τό φαρμόζουμε καί θά τό κολουθομε πιστά σέ λη μας τήν ζωή.
Β). πρεσβύτης Συμεών δέχθηκε τόν Χριστό στήν γκαλιά του. Δόξασε τόν Θεό καί πευθυνόμενος στήν Παναγία τς επε λόγια σοβαρά καί ξιοπρόσεκτα. Τήν ψυχή σου θά διαπεράσει ρομφαία, μαχαίρι δίκοπο καί κοφτερό. Δέν θά μείνεις καί σύ κτός πειρασμο, πειδή συμφώνησες νά γίνεις μητέρα τοδημιουργοσου, πειδή δέχθηκες νά γεννήσεις τόν Υόν τοΘεο, πειδή κρινες καλό νά τοδανίσεις τήν σάρκα σου, πειδή κοιλιά σου γινε δοχεο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, πειδή συνέλαβες χωρίς πείρα γάμου. Οτε σύ θά μείνεις κτός πειρασμο, λλά καί σένα τήν δια μία ρομφαία θά διαπεράσει τήν ψυχή σου. 
προφητεία ατή ναφέρεται στόν πόνο καί στήν θλίψη τς Θεοτόκου, ταν θά βλεπε νά καταδιώκεται Χριστός πό τόν ρώδη. ταν θά τόν συκοφαντον ογραματες καί οφαρισαοι. Κυρίως καί πρό πάντων ταν θά τόν βλεπε πάνω στόν σταυρό, νά πάσχει καί νά ποφέρει σάν κακοργος. Παναγία δέν πόνεσε κατά τήν γέννηση τοΧριστο, γιατί κριβς τόν συνέλαβε σπόρως καί τόν γέννησε φθόρως. Πόνεσε μως πολύ κατά τόν καιρό τς ξόδου του πό τόν κόσμο ατό. Ατή εναι ρομφαία πού θά διεπερνοσε τήν ψυχή της. 
Σύμφωνα μέ τήν προφητεία τοδικαίου Συμεών κανένας δέν μεινε κτός πειρασμο. Πέτρος, κορυφαος τν μαθητν, τόν ρνήθηκε τρες φορές. Οἱ ἄλλοι τόν γκατέλειψαν. λοι τους φυγαν καί Χριστός μεινε μόνος κρεμασμένος καί περιφρονημένος πάνω στόν Σταυρό σάν κριάρι τοιμο γιά θυσία. λοι δέχονται πειρασμούς, κόμη καί ατός Χριστός καί Παναγία. Κανείς γιος δέν μεινε χωρίς πειρασμό, γιατί λοι ατοί εναι πάντοτε χρήσιμοι καί φέλιμοι στή ζωή μας.
Τό δεύτερο δίδαγμα: ταν δίκαιος καί ναμάρτητος Κύριος εχε τούς πειρσμούς του, ταν Παναγία δέχθηκε φοβερούς πειρασμούς, μες γιατί διαμαρτυρόμαστε, ταν ντιμετωπίζουμε πειραμούς; Καί μάλιστα ζητομε τόν λόγο καί ρωτμε τόν Θεό, θέλουμε νά τόν νακρίνουμε, γιατί Θεέ μου, νά χω πειρασμούς στή ζωή μου; 
Λέγουν οἱ ἅγιοι Πατέρες, βγάλε τούς πειρασμούς καί κανείς δέν σώζεται. Μή γογγύζουμε λοιπόν στούς πειρασμούς, λλά νά ζητομε τήν βοήθεια τοΘεο, γιά νά τά βγάλουμε πέρα. Μεγάλο φελος θά προκύψει πό τούς πειραμούς. Μόνο νά τούς δεχώμαστε μέ πομονή, μέ καρτερία καί ταπείνωση.
Γ) καί τελευταο. φοῦ ὁ δίκαιος καί πρεσβύτης Συμεών πρε τόν Χριστό βρέφος τεσσακονθήμερο στήν γκαλιά του, επε κενον τόν θαυμάσιο μνο, πού λέμε κάθε μέρα στό τέλος τοῦ ἑσπερινο: Νν πολύεις τόν δολον σου, Δέσποτα, κατά τό ρμα σου ν ερήν... Τώρα, Κύριε, μπορνά πεθάνω. Τώρα μπορες νά μέ πάρεις πό τόν κόσμο ατό, φοεδα τόν σωτήρα τοκόσμου. σύ μοῦ ὑποσχέθηκες, τι δέν θά πεθάνω προτοδτόν Χριστό. Τώρα πού λα πραγματοποιήθηκαν καί τά εδα, τώρα μπορνά ναχωρήσω ναπαυμένος, ετυχισμένος καί μέ ερήνη γιά τό οράνιο ταξίδι.
Διδάγματα: Σύμφωνα μέ στορικά στοιχεα, δίκαιος Συμεών πέθανε σέ λικία περίπου 280 τν. τσι θέλησε Θεός στήν δική του περίπτωση. Γιά τόν καθένα κάτι χει ρίσει Θεός, γιά λους χει τό πρόγραμμά του. Κάποιοι θά φύγουν πό ατόν τόν μάταιο κόσμο νωρίς, κάποιοι λλοι ργά καί κάποιοι πολύ ργά. πως θέλει Θεός. Σέ κανέναν δέν πιτρέπεται νά παραπονιέται, γιατί χει βάσανα στή ζωή του, γιατί κάποιον τόν ξέχασε καί δέν τόν παίρνει γιατί κάποιος νά φεύγει νέος πό τήν ζωή, πολύ δέ περισσότερο κανείς δέν χει δικαίωμα νά θέτει τέρμα στή ζωή του. Ατήν τήν ξουσία τήν χει μόνο Θεός.
Κάποτε συζητούσαμε στό γιον ρος μέ ναν μοναχό. Μεταξύ τν λλων μοεπε: Παλαιότερα παρακαλοσα τόν Θεό νά μέ πάρει νέο πό τήν ζωή, ποτίθεται πρίν προλάβω νά μαρτήσω. Ετυχς καί δέν μέ κουσε. Τώρα παρακαλάω τόν Θεό, πρτα νά τόν γαπήσω καί μάλιστα νά τόν γαπήσω πολύ καί μετά νά μέ πάρει. ν φύγουμε χωρίς νά γαπήσουμε τόν Θεό, χαθήκαμε. Ετυχς πού πολλές φορές δέν μς κούει Θεός, γιατί δέν ξέρουμε τί λέμε καί τί ζητμε.
τσι καί μέ μς, γαπητοί μου, δέν χει καμιά σημασία πόσα χρόνια θά ζήσουμε καί πς θά πεθάνουμε, λλά πς ζομε καί τί θά γίνει μετά πού θά πέλθουμε πό ατόν τόν μάταιο κόσμο. 
Νά γαπήσουμε τόν Θεό. Νά φαρμόζουμε τό γιο θέλημά του καί νά παρακαλομε νά μς δίνει καιρόν μετανοίας. Τόν πόλοιπον χρόνον τς ζως μν νά τόν περάσουμε ν ερήν (ν γίνεται) καί μετανοί (πωσδήποτε), γιά νά χουμε χριστιανά τά τέλη τς ζως μν, καλήν πολογίαν, σωτηρίαν ψυχς καί καλόν παράδεισον. μήν.-


Δεν υπάρχουν σχόλια: