Τετάρτη, 7 Ιουλίου 2010

Ἁγίων Κηρύκου καί Ἰουλίττης (15-7-2007).


Ὁ φιλῶν υἱόν ἤ θυγατέρα ὑπέρ ἐμέ οὐκ ἔστι μου ἄξιος.

Στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο διαβάζουμε κάποια λόγια τοῦ Χριστοῦ, πού φαίνονται καί ἀκούγονται παράξενα σέ πολλούς ἀνθρώπους. Ὅτι δηλαδή πρέπει νά ἀγαποῦμε τόν Χριστό πολύ περισσότερο ἀπό ὅ,τι ἀγαποῦμε τά παιδιά μας ἤ τόν πατέρα καί τήν μητέρα πού μᾶς γέννησαν. Βέβαια δέν λέει νά μή τούς ἀγαπᾶμε. Ἐπάνω ἀπό τό Σινᾶ βροντοφώναξε ὁ Θεός, τίμα τόν πατέρα σου καί τήν μητέρα σου. Καί αὐτό τό τίμα περιέχει τήν τιμή, τόν σεβασμό, τήν ἀγάπη καί τήν ὑπακοή πρός τούς γονεῖς. Εἶναι πιό δυνατό καί περισσότερο περιεκτικό  ἀπό τό ἀγάπα.
Ἐξ ἄλλου ὁ Κύριος πάλι μᾶς εἶπε, ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου καί ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου. Μέ ὅλη τήν δύναμη τῆς ψυχῆς μας, μέ ὅλο τό εἶναι μας θά ἀγαποῦμε τόν Θεό. Πρέπει ὅμως νά εἴμαστε προσεκτικοί στήν ἀγάπη πρός τόν ἄνθρωπο, εἴτε εἶναι οἱ γονεῖς μας καί κυρίως τά παιδιά μας. Νά ἔχουμε μεγάλη ἀγάπη, ὄχι ὅμως παθολογική, ἀσφυκτική, ἀγάπη ἀρρωστημένη, πού θά δημιουργήσει προβλήματα. Στά παιδιά μας δέν προσφέρουμε ἀνεξέλεγκτα τά πάντα, ἀπό τήν ὑποτιθέμενη ἀγάπη πρός αὐτά. Δέν εἶναι καθόλου σωστό τό σύνθημα, τά πάντα γιά τό παιδί ἤ ὅ,τι θέλει τό παιδί, ἀλλ᾿ ὅ,τι πρέπει στό παιδί καί αὐτά πρέπει νά εἶναι τά καλά καί συμφέρονται κυρίως γιά τίς ψυχές τους. Διαφορετικά αὐτή ἡ ὑπερβολική ἀγάπη θά τούς κάνει ζημία καί κακό.
Αὐτήν τήν ἐντολή, αὐτήν τήν προτροπή τοῦ Χριστοῦ ἀκολούθησε καί ἐφήρμοσε πιστά ἡ Ἁγία Ἰουλίττα γιά τό τριετές παιδί της, τόν Ἅγιο Κήρυκο. Ὁ ἐπίσκοπος Ἰκονίου Θεοδώρος, συμπατριώτης τῶν Ἁγίων, πού ἔζησε λίγο μετά τό 1.000 μ. Χ. μᾶς δίνει πληροφορίες γιά τήν ζωή καί τό μαρτύριό τους. Μᾶς ἀξίωσε ὁ Θεός νά βροῦμε παλαιά χειρόγραφα στό Ἅγιον Ὄρος καί νά πάρουμε ἀπό ἐκεῖ πληροφορίες καί μαρτυρίες γιά τήν ζωή τους, ἄγνωστες μέχρι πρό τινος. Σ᾿ ἕνα ἀπό αὐτά τά χειρόγραφα γράφει ὁ ἐπίσκοπος Θεόδωρος: Πλησιάζει ἡ μάρτυς ὄχι ὅμως μόνη της. Δέν κρύβει τό παιδί της. Δέν τόν δίνει στίς ὑπηρέτριες, γιά νά τό φυγαδεύσουν. Πληγώνεται στά σπλάχνα. Καί τοῦτο ἐπειδή ἡ τρισόλβια τό ἀγαπάει πραγματικά. Μά ἀγαπάει τόν Θεό περισσότερο, γι᾿ αὐτό ἔσπευσε νά θυσιάσει τόν μονογενῆ καί ἀγαπητό υἱό της στόν Δεσπότη Χριστό. Ἐπειδή  ἦταν πραγματική θυγατέρα τοῦ Ἀβραάμ, μιμήθηκε τήν πίστη καί τήν θυσία ἐκείνου. Ἔτσι τόν βλέπει νά φονεύεται γιά τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί χάριν τῆς ἀληθείας. Ἄν τόν φυγάδευε, ἄν τόν ἀπάλλασσε ἀπό τό μαρτύριο, θά ἦταν μισόψυχη. Δέν θά ἀγαποῦσε οὔτε τόν ἑαυτό της, γιατί θά ἔκαμνε μέγα σφάλμα, οὔτε τό παιδί της θά ἀγαποῦσε, ἀλλά θά τό μισοῦσε, γιατί μέ τήν ἀπαλλαγή του ἀπό τό  μαρτύριο θά τοῦ στεροῦσε  τόν παράδεισο καί τήν θεία τελείωση. Οὔτε καί τόν Χριστό θά ἀγαποῦσε, ἀφοῦ θά Τόν περιφρονοῦσε καί θά καταπατοῦσε μία σπουδαία Του ἐντολή. Ἔτσι καί ἡ ἴδια θυσιάζεται γιά τήν ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ καί τόν υἱό της προσφέρει θυσία στόν Θεό. Ἄν τόν γλύτωνε καί τόν ἄφηνε νά ζήσει, θά ἐσήμαινε ὅτι τόν μισοῦσε. Τό ὅτι τόν ὡδήγησε στό μαρτύριο, ἔδειχνε πόσο πολύ τόν ἀγαποῦσε. Πολύ παράξενο μᾶς φαίνεται, δυσνόητο μά καί σωστό, ἀληθινό καί κατά Θεόν.
Ἀγαπητοί μου,
Ἄν πραγματικά ἀγαπᾶμε τά παιδιά μας καί ποθοῦμε τήν σωτηρία τους, πρέπει νά τά συνδέσουμε μέ τόν Χριστό καί τήν Ἐκκλησία του. Νά τά βάλουμε στόν δρόμο τοῦ Θεοῦ καί νά τά διδάξουμε μέ λόγια καί ἔργα νά ζοῦν ζωή χριστιανική. Ἡ Ἁγία Ἰουλίττα δέν λυπήθηκε τόν ἅγιο Κήρυκο καί τόν προσέφερε θυσία, ὁλοκαύτωμα στόν Χριστό. Ἐμεῖς δέν θά τά ρίξουμε στήν πυρά. Θά τά μάθουμε ὅμως νά ἐκκλησιάζωνται τακτικά. Νά μή κοιμοῦνται μέχρι τό μεσημέρι τῆς Κυριακῆς. Καλό θά τούς κάνει νά σηκωθοῦν νωρίς καί νά πᾶνε στήν Ἐκκλησία. Νά τά μάθουμε νά νηστεύουν. Δέν θά πάθουν τίποτε ἀπό τήν νηστεία. Ἴσα-ἴσα σήμερα ἡ πολυφαγία καί ἡ παχυσαρκία εἶναι πού δημιουργοῦν σοβαρά προβλήματα. Γι᾿ αὐτό ἡ  ἡ νηστεία σήμερα εἶναι περισσότερον ἀναγκαία καί ἀπαραίτητη γιά ὅλους. Καί γενικά νά τά μάθουμε νά ἀγωνίζωνται καί νά κοπιάζουν γιά τά πνευματικά, νά κουράζωνται στόν δρόμο τῆς ἀρετῆς, γιά νά ἔχουν καί ἐκεῖνα καί ἐμεῖς τήν εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Ἀμήν.-
                                  

Δεν υπάρχουν σχόλια: